Leger de Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging, opgericht in 1865, die zich richt op het lenigen van menselijk nood zonder enige vorm van discriminatie. Het Leger des Heils wil nadruk leggen op een geïntegreerde aanpak. Het staat voor de mensen aan de rand van de samenleving en wil hen dienen.

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Zonder onderscheid des persoons verleent zij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. Zij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Het Leger des Heils doet een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.

Wat doet het leger des Heils?

Op veel punten is de hulpverlening van het Leger des Heils vergelijkbaar met die van andere organisaties. Bijzonder is de grote variatie in gebieden waarop ze actief zijn:

 • maatschappelijke opvang
 • jeugdzorg
 • (geestelijke) gezondheidszorg
 • ouderenzorg
 • verslavingszorg
 • reclassering
 • preventie en maatschappelijk herstel

Bovendien hebben ze zich de afgelopen jaren ingespannen om naast het bestaande aanbod nieuwe vormen van hulpverlening te ontwikkelen. Daarmee willen ze nog beter aansluiten bij knelpunten die hulpvragers tegenkomen.

Wat Het Leger des Heils vooral kenmerkt, is dat ze zich met name richten op mensen die nergens anders terechtkunnen. Zij signaleren dat vijf tot tien procent van de mensen in ons land tussen wal en schip dreigt te vallen. Mensen zonder helper! Het zijn er zo veel dat ze het niet alleen aankunnen. Daarom vragen ze steeds vaker aandacht voor hen bij het publiek en de politiek. Ook zo hopen ze bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Voor wie zet het Leger des Heils zich in?

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg richt zich op de laagste sociaal economische laag van de Nederlandse samenleving. Deze kwetsbare mensen , volwassenen en kinderen, kampen met combinaties van problemen op meerdere van de volgende leefgebieden:

 • dagbesteding/werk
 • zingeving
 • huisvesting
 • financiën (inkomen/schulden)
 • woonvaardigheden
 • relaties/sociale vaardigheden
 • verslaving
 • problemen met justitie
 • psychische gesteldheid
 • lichamelijke gesteldheid

Het gaat om kwetsbare huishoudens, dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten, degenen die niet meer aan de arbeidsmarkt deelnemen, werkende armen; multiprobleem gezinnen, kinderen in crisis(volle)situaties, voortijdige schoolverlaters, zwerfjongeren, tienermoeders, jongeren/jong volwassenen die met justitie in aanraking (dreigen te) komen.

Maar ook licht verstandelijk beperkte (LVB) (zwerf)jongeren, volwassenen en ouderen met dubbeldiagnose (LVB en verslaafd, LVB en psychiatrisch, LVB en veelpleger, LVB en dakloos, LVB en sterk gedragsgestoord); ex-gedetineerden/veelplegers zonder huisvesting/opvang, (ex)drugs- of alcoholverslaafden, ernstig zieke dak- en thuislozen; geïsoleerd levende zorgafhankelijke ouderen, zorgwekkende zorgmijders thuis of op straat, ‘stille’ of verscholen mensen die vereenzaamd leven, afgewezen asielzoekers zonder enige status en zonder aanspraak op hulp.